Program rozvoja obce Soblahov na roky 2015 -2023

Program rozvoja obce Soblahov na roky 2015 -2023 je strednodobý plánovací dokument, spracovaný v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja 531/2001 Z.z (aktualizovaný ďalej v zmysle 539/2008 a následne 309/2014). Jeho východiskom je realizovaná aktuálna analýza , ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja definuje opatrenia, úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre, v rozvoji cestovného ruchu a v ďalších oblastiach ktoré je nevyhnutné vykonať na úrovni miestnej samosprávy pre oživenie  sociálneho a ekonomického rozvoja obce, aby boli dosiahnuté stanovené priority a ciele.

Program rozvoja obce Soblahov na roky 2015 – 2023 je verziou 1.0 Programu rozvoja obce. Schválený bol dňa 10.06.2015 uznesením č. 31/3-2015.

Program pozostáva z :

 1. analytickej časti,
 2. strategickej časti,
 3. programovej časti,
 4. realizačnej časti a
 5. finančnej časti.

Súčasťou programu je aj návrh jeho administratívneho a finančného zabezpečenia a tiež systém monitorovania. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je  dokumentom otvoreným a na základe výsledkov hodnotenia a stavu implementácie jednotlivých aktivít môže byť aktualizovaný a dopĺňaný.


 

Obsah dokumentu:

A. ANALYTICKÁ ČASŤ

 1. História
 2. Prírodné, environmentálne a ekologické prostredie obce
 3. Obyvateľstvo
 4. Ekonomická štruktúra a ekonomický rozvoj obce
 5. Rozpočet obce, štruktúra majetku a cudzích zdrojov
 6. Sociálna infraštruktúra
 7. Zdravotná a sociálna starostlivosť
 8. Technická infraštruktúra obce
 9. Dopravné siete a dopravné systémy
 10. Odpadové hospodárstvo
 11. Spoločenské, kultúrne a športové aktivity v obci
 12. Cestovný ruch
 13. Miestna akčná skupina Inovec
 14. SWOT analýza obce Soblahov

B. STRATEGICKÁ ČASŤ

 1. Strategické ciele, priority a opatrenia

C. PROGRAMOVÁ ČASŤ

 1. Prehľad stratégie obce Soblahov 2015 – 2023
 2. Projektové zámery obce Soblahov 2015 – 2023

D. REALIZAČNÁ ČASŤ

 1. Personálne zabezpečenie aktivít
 2. Stanovenie merateľných ukazovateľov

E. FINANČNÁ ČASŤ

 1. Finančný plán
 2. Schválenie Programu rozvoja obce