Projekty

Home/Projekty
Projekty2017-12-10T13:02:38+02:00

Projekty

1010, 2019

Dom seniorov

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám možnosť zapojiť sa do verejného pripomienkovania Architektonickej štúdie Domu seniorov Soblahov. Návrh štúdie je k dispozícii k nahliadnutiu aj na Obecnom úrade v Soblahove počas úradných hodín. Podnety adresujte na obecný úrad osobne alebo [...]

3001, 2019

Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov

    Názov projektu: Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov Poskytovateľ:                              Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Kód projektu v ITMS2014+:       302021K300 Miesto [...]

1603, 2018

Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác

Predkladaná dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác dokumentuje celý priebeh reštaurovania sochy sv. Jána Nepomuckého s architektúrou, umiestnenej v obci Soblahov. Reštaurátorská realizácia bola vykonaná na objednávku vlastníka dotknutej nehnuteľnosti Obec Soblahov, 913 38 Soblahov (vlastník NKP), [...]

2911, 2016

Ukončenie projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov

PREDMET PODPORY NFP 1. Všeobecné informácie o Projekte: 2. Operačný program -  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast , Spolufinancovaný z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os -  Energetika, Opatrenie - Budovanie a modernizácia VO pre [...]

Go to Top