Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje
riaditeľské voľno deťom materskej školy ZŠ s MŠ, Soblahov 404 z organizačných dôvodov v školskej jedálni v dňoch od 3.11. do 6.11. 2020.
Voľno platí aj pre cirkevnú materskú školu. Ďakujeme za pochopenie !