Rozhodnutie č. OU-TN-OOP4-2022/024339-017
Popis konania / Účastníci konania
Doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch, týmto účastníkom konania o schválení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr na obdobie rokov 2022-2031: Podrobnejšie informácie: Rozhodnutie