Programový rozpočet obce Soblahov na rok 2016
Programový rozpočet Obce Soblahov na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 119 919 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 214 472 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia obce za rok 2015, prevodom z rezervného fondu Obce Soblahov.
Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2016 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtovej organizácie obce Soblahov vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Soblahov. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre roky 2016-2018 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 28 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov a ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Soblahov.
Príjmová časť návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2015, ostatných miestnych poplatkov.Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na roky 2016-2018 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2016-2018 t.j. viacročný rozpočet nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.