Smernice

Home/Smernice
Smernice2017-12-10T13:02:39+02:00

Smernice

308, 2018

Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov

By |3. augusta 2018|Categories: Smernice|0 Comments

Vážení spoluobčania, strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov na roky 2018 – 2025 bol vypracovaný z dôvodu zosúladenia platnej legislatívy s praxou. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. [...]

3007, 2018

Zásady odmeňovania poslancov 2018

By |30. júla 2018|Categories: Smernice|0 Comments

Obecné zastupiteľstvo v Soblahove podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa uznieslo [...]

309, 2015

Interná smernica č. 1/2015

By |3. septembra 2015|Categories: Smernice|0 Comments

o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Soblahov. Príloha: smernica_CVS_2015

Go to Top