Každý svojim pobytom je viazaný na určité miesto bývania. Jednotlivé rodiny, bývajúce v spoločnom priestore, v menšom množstve, vytvárajú obec, dedinu.

Všetko, čo a v minulosti v obci prežívalo, utvorilo dejiny obce. Je to nepretržité pásmo udalostí od najstarších čias až podnes. Prítomnosť je výsledkom minulosti. Minulosť nemôžeme poznať bezprostredne tak, ako poznávame udalosti, ktoré práve prežívame. O minulosti poučujú nás rôzne pamiatky, zachované písomnosti, vykopávky, stavby.

Temer každý kultúrny národ zhromažďuje a s úctou opatruje pamiatky svojich predkov, aby poznávajúc minulosť, lepšie porozumeli prítomnosti.

Aby občania obce Soblahov lepšie poznali minulosť svojej obce, k tomu majú slúžiť nasledujúce texty. Mnoho z minulosti Soblahova uniklo, nezachovalo sa. A preto to málo, čo sa nám uchovalo je tým vzácnejšie.

František Spevár

Soblahov_historia

Obasah publikácie:

 • Úvodné slovo
 • Najstaršie dejiny Soblahova
 • Soblahov v XVI storočí
 • Soblahovv XVII storočí
 • Hospodársko-sociálne pomery
 • Mýto v Soblahove
 • Úprava poddanstva za Márie Terézie
 • Sťažnosť Soblahova
 • Súpis Soblahova 1828
 • Najstaršie mená Soblahovanov z r. 1551
 • Zaujímavosti z účtov 18. storočia
 • Soblahov za tureckých vojen
 • Súpis kopaníc a lúk z r. 1719
 • Daňový súpis za rok 1738/39
 • Súpis nemovitého majetku z r. 1816
 • Prosba Soblahovanov zemepánovi r. 1680
 • Obecná samospráva
 • Mená najstarších richátorov
 • Rast počtu obyvateľsva
 • Kostol a fara
 • Niekoľko drobných zápisov
 • Kaplnka sv. Vendelína
 • Ľud soblahovskej farnosti
 • Menoslov duchovných
 • Cholera v Soblahove (1866)
 • Nariadenia pre soblahovských farníkov