Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len „úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva na konania súvisiace so zabezpečením a organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“) a jeho schvaľovaním podľa § 59 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) a podľa § 4 ods. 2, ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 41 ods. 8 zákona o lesoch o z n a m u j e dotknutým orgánom štátnej správy (štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna vodná správa), právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých práva môžu byť vyhotovením programu starostlivosti dotknuté, odborným lesným hospodárom, že: do Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2022 – 2031 pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr (ďalej len „Správa“), ktorú vypracoval vyhotovovateľ programu starostlivosti: LH Projekt – SK, s. r. o., 8. mája 4387/15, 921 01 Piešťany, môžu nahliadnuť na stránke: www.minv.sk /Okresné úrady/Klientske centrá/Trenčiansky kraj/Trenčín/Opravné prostriedky/Úradná tabuľa/Verejné vyhlášky a oznamy referátu lesného hospodárstva, alebo na nižšie uvedenom linku: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=12&odbor=13&sekcia=uradna-tabula#popis Na elektronickej úradnej tabuli úradu sú zverejnené taktiež: – Modely hospodárenia pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr – Prehľad JPRL navrhovaných na vyhlásenie za lesy ochranné.