Obec Soblahov ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu.
Správa o hodnotení a návrh sú  zverejnené na:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskehosamospravneho-kraja
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu.
Podľa § 65g ods. 1 zákona sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-19 konzultácie vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Zmeny boli ustanovené zákonom č. 74/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 09.04.2020. Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.