Mesto Trenčín oznamuje verejnosti a vybraným dotknutým orgánom,  že verejné prerokovanie  Správy o hodnotení strategického dokumentu – Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu sa uskutoční dňa 16. 2. 2023 (štvrtok) o 14. 00 hod., vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ – Mierové námestie č. 2.
855eafa8-cca0-405f-b380-ddb058f31ad0