Oznámenie spolu so strategickým dokumentom sú zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-adaptability-mestatrenci

Verejnosť, dotknuté obce a dotknuté orgány môžu doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu a strategickému dokumentu v súlade s oznámením o predĺžení lehoty na pripomienkovanie tohto dokumentu do 30. 06. 2020 na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Úradný list-predĺženie lehoty