Oznámenie spolu so strategickým dokumentom sú zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-adaptability-mesta-trenci

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu a strategickému dokumentu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie a dokument zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.