Podľa § 8 ods. 8 zákona môžu verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 zákona Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Rozsah hodnotenia Stradakl mesta Trenčín+8-13