Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh dokumentu sú zverejnené podľa zákona o posudzovaní vplyvov na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-adaptability-mesta-trenci

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu dotknutou obcou na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.