PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte:

2. Operačný program –  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast , Spolufinancovaný z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os –  Energetika, Opatrenie – Budovanie a modernizácia VO pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

3. Ciele projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov, Modernizácia svietidiel, výložníkov, rozvádzačov, Optimalizovať energetickú náročnosť sústavy VO, Zníženie nepriaznivých svetelných emisií, Znížiť náklady na údržbu sústavy VO

4. Merateľné ukazovatele projektu: Výsledok –  Počet vymenených svietidiel – 329 ks, dopad – Úspora energie Rok 2016-2021 –  237,73 GJ/rok

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu – Výmena a doplnenie svetelných zdrojov – Počet vymenených svietidiel 329 ks

6. Časový rámec realizácie aktivity: Začiatok 06/2015 , Ukončenie 04/2016

7. Rozpočet projektu celkovo: Výmena a doplnenie svetelných zdrojov 225 470,28 €, Výška poskytnutého NFP 212 460,77 €. Podporné aktivity – riadenie projektu, publicita a informovanosť 0 €.

tabuľa