Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva upovedomuje účastníkov konania o začatí konania z vlastného podnetu vo veci určenia lesného celku Trenčianske Stankovce, ako územne ucelenej časti, v rámci ktorej pre lesné pozemky vybraný zhotoviteľ
Účastníci konania môžu v lehote 15 dní od doručenia  upovedomenia zaslať pripomienky k veci určenia lesného celku Trenčianske Stankovce  na obdobie rokov 2022 – 2031, OkÚ TN, odb.opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín.