Upovedomenie o začatí konania vo veci- určenia lesného celku Trenčianske Stankovce+8-9