Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa
Úradná tabuľa2017-12-10T13:02:39+02:00

Úradná tabuľa obce Soblahov

909, 2022

Zasadnutie OcZ v Soblahove 21.9.2022

9. septembra 2022|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční v stredu 21. septembra 2022 o 17:30 h na Obecnom úrade v Soblahove.

Srdečne Vás pozývame ! Program zasadnutia

909, 2022

Rozhodnutie č. OU-TN-OOP4-2022/024339-017 – Verejná vyhláška o schválení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr na obdobie rokov 2022-2031

9. septembra 2022|Categories: Úradná tabuľa|

Rozhodnutie č. OU-TN-OOP4-2022/024339-017
Popis konania / Účastníci konania
Doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch, týmto účastníkom konania o schválení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr na obdobie rokov 2022-2031: Podrobnejšie informácie: Rozhodnutie
609, 2022

Zverejnenie zámeru obce Soblahov prenajať nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa- v Galérii na povale

6. septembra 2022|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Obec Soblahov  v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Soblahov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Podrobnejšie informácie k zámeru

609, 2022

Zámer obce Soblahov zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemky v k.ú. Soblahov, časť Šípkov

6. septembra 2022|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, obec Soblahov zverejňuje  zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov. Podrobnejšie informácie k zámeru 

GP

 

1508, 2022

Verejný vyhláška

15. augusta 2022|Categories: Úradná tabuľa|

Oznámenie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pred vydaním rozhodnutia.

Úradný list

908, 2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023-2029 s výhľadom do roku 2050 – aktualizácia – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

9. augusta 2022|Categories: Úradná tabuľa|

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Oznámenie o strategickom dokumente – PHSR 2022+8-11

Úradný list