Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa
Úradná tabuľa2017-12-10T13:02:39+02:00

Úradná tabuľa obce Soblahov

2205, 2020

22. mája 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

O Z N Á M E N I E – VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p.
Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  v zastúpení Bevatron G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky, –  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
,,ES – TRENČÍN JUH – ES DUBNICA – PREPOJ VNK “    Podrobnejšie informácie Verejná vyhláška ZsD prepoj TN Juh-Dubnica

2005, 2020

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa

20. mája 2020|Categories: Úradná tabuľa|

Stavebníci Ing. Jiří Pulpan a manž. Ing. Soňa Pulpánová, r. Lokšíková obaja bytom Východná 13, 911 08 Trenčín, v zastúpení Marcela Pilková, Liptovská 7642/1G, 911 08 Trenčín, podali dňa 28.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom“

Príloha: 344_Pulpan_oznámenie RD

1505, 2020

Upovedomenie o začatí konania vo veci: určenia lesného celku Trenčianske Stankovce

15. mája 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva upovedomuje účastníkov konania o začatí konania z vlastného podnetu vo veci určenia lesného celku Trenčianske Stankovce, ako územne ucelenej časti, v rámci ktorej pre lesné pozemky vybraný zhotoviteľ
Účastníci konania môžu v lehote 15 dní od doručenia  upovedomenia zaslať pripomienky k veci určenia lesného celku Trenčianske Stankovce  na obdobie rokov 2022 – 2031, OkÚ TN, odb.opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín.
1505, 2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility TSK

15. mája 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Obec Soblahov ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu.
Správa o hodnotení a návrh sú  zverejnené na:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskehosamospravneho-kraja
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu.
Podľa § 65g ods. 1 zákona sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-19 konzultácie vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Zmeny boli ustanovené zákonom č. 74/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 09.04.2020. Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti
o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
2603, 2020

Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24.3.2020

26. marca 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

ZŠ s MŠ Soblahov oznamuje nasledovné opatrenia MŠVVaŠ SR z 24.3.2020

Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. (Škola bude informovať rodičov predškolákov).

Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.