Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa
Úradná tabuľa2017-12-10T13:02:39+02:00

Úradná tabuľa obce Soblahov

2210, 2020

Ochrana pred požiarmi vo vykurovacom období

22. októbra 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.

Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä:

  • nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
  • nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
  • zlý technický stav vykurovacích telies.

Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým popolom.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110, 2020

Zasadnutie OcZ 28.10.2020, 17:30 h

21. októbra 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční 28.10.2020 o 17.30 h vo veľkej zasadačke OcÚ.

Program zasadnutia

1410, 2020

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

14. októbra 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín informuje:

Príloha č.1 Oznam – povinnosť registrácie chovu ošípaných

Príloha č.4 Informačné letáky AMO

Príloha č.2 Registracia_chovu_1_ks_OS

Príloha č. 5 Registrácia chovu od 2 ks a viac ošípaných

Príloha č. 3 Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti

Príloha č. 2 Predaj_1_ks_OS-

1210, 2020

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k.ú. Soblahov

12. októbra 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Obec Soblahov v zmysle § 9a, ods.8,  písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia majetkom obce,  zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov. Podrobnejšie informácie

Identifikácia parciel

1210, 2020

Zverejnenie zámeru prenájmu priestorov Obecného domu

12. októbra 2020|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Obec Soblahov, v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenájmu priestorov Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Podrobnejšie informácie k zámeru