Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa
Úradná tabuľa2017-12-10T13:02:39+02:00

Úradná tabuľa obce Soblahov

3101, 2023

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu- správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu

31. januára 2023|Categories: Úradná tabuľa|

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh dokumentu sú zverejnené podľa zákona o posudzovaní vplyvov na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-adaptability-mesta-trenci

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu dotknutou obcou na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

 

3001, 2023

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k. ú Soblahov

30. januára 2023|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Obec Soblahov v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov (diel číslo 4 z C KN p. č.  2149/27) .

Podrobnejšie informácie

Príloha k zámeru

3001, 2023

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k. ú. Soblahov

30. januára 2023|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Obec Soblahov v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia majetkom obce, zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov (C KN parcela č. 901/3).

Podrobnejšie informácie

Príloha k zámeru

2501, 2023

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

25. januára 2023|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a strategický dokument ZaD č. 3 UPN-O spolu s grafickou časťou sú podľa zákona zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-upn-o-soblahov

Oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 3. UPN – O Soblahov+8-5

oznámenie-úradný list

1612, 2022

Programový rozpočet 2023-2025

16. decembra 2022|Categories: Rozpočet, Úradná tabuľa|

212, 2022

Zasadnutie OcZ v Soblahove 7.12.2022, 17:30 h

2. decembra 2022|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  Soblahov sa uskutoční v stredu 7.12.2022 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu

v  Soblahove. Srdečne Vás pozývame !  Program zasadnutia

Go to Top