Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa
Úradná tabuľa2017-12-10T13:02:39+02:00

Úradná tabuľa obce Soblahov

2510, 2021

Oznam pre verejnosť o Zmenách a doplnkoch č. 3 Územného plánu obce Soblahov

25. októbra 2021|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Obec Soblahov pristupuje k aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie na základe uznesenia č. 26/4-2021 zo dňa 22. 9. 2021,  pričom cieľom aktualizácie  ÚPN obce je riešiť viaceré zmeny funkčného využitia, reflektovať na známe podnety verejnosti, prehodnotiť  indexy zastavanosti , či riešiť praktické aspekty vyskytujúce sa pri aplikácii vo výkone stavebného úradu a to tak,  aby schválené  Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Soblahov  predstavovali komplexný nástroj pre rozvoj obce, s prihliadnutím na zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja obce.

Písomné podnety je potrebné doručiť osobne, elektronickou poštou alebo poštou priamo na Obecný úrad v Soblahove vo vyššie uvedenej lehote, alebo mailom na adresu  soblahov@soblahov.sk , v rovnakej lehote do 25. 11. 2021.

Informácia o obstaraní ZaD č. 3 pre verejnosť – podrobnejšie informácie

1910, 2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

19. októbra 2021|Categories: Úradná tabuľa|

OZNÁMENIE o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení od ústneho pojednávania.:

„Novostavba rodinného domu č.1, č.2, č.3., č.4 a č.5“ ( Palmovská – Soblahov), na pozemkoch na parc.č. 4697/291, 4697/123, 4697/10, 4697/40, 4697/290, 4697/123, 4697/290, 4697/192, 4697/44, 4697/288, k.ú. Soblahov.  Verejná vyhláška _Capitis_oznam o doplnení podania

1310, 2021

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

13. októbra 2021|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Štatistický úrad SR realizuje v roku 2021 štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu.

Zamestnanci ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa navštívia aj vybrané domácnosti v našej obci. ŠÚ SR Podrobnejšie informácie

Ďakujeme Vám za ústretovosť a spoluprácu !

1110, 2021

Zverejnenie zámeru prenajať priestory Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

11. októbra 2021|Categories: Úradná tabuľa|

Obec Soblahov v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenájmu priestorov Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zverejnenie zámeru prenajať priestory Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet nájmu: Spoločenské priestory Obecného domu vo výlučnom vlastníctve obce Soblahov, na dobu neurčitú, za nájom vo výške 1 € za rok.

Nájomca: Súkromná základná umelecká škola Omšenie, 914 43 Omšenie, v zastúpení: Mg. Vladimír Ďatelinka

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že obec Soblahov venuje veľkú pozornosť podpore a rastu talentovaných a umelecky nadaných detí a mládeže v obci.

Príloha: Zámer prenajať nebytové priestory (.doc)