Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Obec Soblahov podľa § 24 ods.1 zákona a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zvolávajú na deň 06.07. 2016 t.j. streda o 16 30 hod, v sále Poľnohospodárskeho družstva Soblahov, ustanovujúce zhromaždenie združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Soblahov (časť k. ú. miestneho názvu Palmovská), ktoré boli povolené rozhodnutím č. OU-TN- PLO-2016/001984- 020-IG zo dňa 17.03.2016.

Pozývajú sa:

a) vlastníci pozemkov a nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,
b) vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,
c) fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,
d) Slovenský pozemkový fond,
e) Obec Soblahov.

Program:

1. Prezentácia a vysvetlenie základných pojmov a účelu pozemkových úprav
2. Založenie združenia účastníkov pozemkových úprav a vysvetlenie jeho úloh
3. Schválenie stanov a voľba predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav
4. Diskusia
5. Záver

Prílohy: