Podľa § 8 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 zákona Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia , Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Príloha: Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Územný plán obce Mníchova Lehota Rozsah hodnotenia ÚPN Mníchova Lehota