Zverejnenie Záverečného stanoviska k ÚPN-O Trenčianska Turná.

Sprievodný list-OkÚ TN, odb.starostlivosti o ŽP

UPN Tr.Turná, záverečná správa