Oznámenie a návrh Zmien a doplnkov č.1 sú podľa zákona zverejnené na https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-uzemny-plan-obce-trencianske-mitice. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods.6 zák. č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín. oznámenie