Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení  a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe  a hodnotení strategického dokumentu.

TNT_spravaOhodnoteni    01_TNTurna_UPNOKR_sirsie