Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OcZ 24.11.2022