V E R E J N Á V Y H L Á Š K A
OZNÁMENIE
o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania – Komunikácia a inžinierske siete pre obytnú zónu NB11, k.ú. Soblahov.

339_oznámenie ÚR_Uher

Urbanistická štúdia

IBV Uher_Ele_DUR_vc01

IBV Uher_Ele_DUR_vc02