Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný úrad zverejňuje rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Soblahov – časť Palmovská. Rozdeľovací plán je zverejnený na dobu 30 dní. Do rozdeľovacieho plánu je možné nahliadnuť počas 30 dní od prvého dňa zverejnenia tejto vyhlášky na Obecnom úrade v Soblahove, v úradných hodinách.

Verejná vyhláška OU-TN-PLO-2018000646-126-IG.