Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Soblahov – časť Palmovská. Voči návrhu ZUNP je možné podať námietku na OU-TN-PLO v lehote 30 dní odo dňa doručenia resp. oznámenia tohto návrhu. Verejná vyhláška-zverejnenie návrhu