Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Soblahov – lokalita “Za chodníkom”. Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou tak, že sa  v obci Soblahov vyvesí po dobu 15 dní spôsobom v miestne obvyklým. Súčasne je toto rozhodnutie zverejnené na úradnej tabuli OU-TN-PLO po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom oznámenia resp. doručenia účastníkom konania. Verejná vyhláška