Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor zverejňuje Rozhodnutie,  ktorým sa povoľujú pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Soblahov – lokalita “Za chodníkom”. Rozhodnutie – VV č.OU-TN-PLO-2018003537-93-IG