Prerokovanie sa uskutoční dňa 11. augusta 2020 o 9.00 h na Obecnom úrade Soblahov. Po schválení národného zoznamu vládou SR a Európskou komisiou sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000. SR tým prispeje k ochrane prírodného dedičstva Európy- predovšetkým biotopu európskeho významu Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia Orchideaceae)(6210).

Verejná vyhláška_SKUEV Dúbravka

Príloha – mapa SKUEV Dúbravka

sken_mapa_podrobnejšie_SKUEV4019 Dúbravka

príloha – Zoznam parciel C – SKUEV Dúbravka

Príloha – Zoznam parciel E – SKUEV Dúbravka