Stavebník, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, podal dňa
22.08.2019 žiadosť na vydanie povolenia vodnej stavby „Rekonštrukcia vodovodu v ulici
p.č.5083/1 – Soblahov: SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu DN100 na ulici p.č. 5083/1“.

ozn_sobl_TVK_vodovod