VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „ INS FTTH TN TRTU 02 Soblahov”.

488_oznámenie ÚR_Slovak Telekom

mapa INS