Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových vykonávanom v k.ú. Soblahov – časť Palmovská na dobu 15 dní od prvého dňa zverejnenia tejto vyhlášky, na OcÚ v Soblahove. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

OU-TN-PLO vyzýva účastníkov pozemkových úprav, aby sa k návrhu VZFUÚ vyjadrili do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Námietky môžete podať na OcÚ v Soblahove alebo OU-TN-PLO. Podrobnejšie informácie vo verejnej vyhláške. verejna-vyhlaska-2016001984-037 . Textová a výkresová časť je k dispozícii na Obecnom úrade v Soblahove.

VZFU JPU Soblahov

Mapa VZFU