Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor zverejňuje register pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav vykonávanom v k.ú. Soblahov-časť Palmovská. Do registra pôvodného stavu je možné nahliadnuť počas 30 dní (od 21.9.-21.10.2016) na Obecnom úrade v Soblahove v pracovných dňoch počas úradných hodín. Proti údajom v registri pôvodného stavu možno podať námietky v lehote do 30 dní OkÚ TN, poz. a lesnému odboru, Nám.sv.Anny 7, 911 01 Trenčín. verejna-vyhlaska-2016001984-041