Začatie vodoprávneho konania o zmene stavby pred dokončením ” Soblahov – splašková kanalizácia “.  Oznámenie OkÚ TN, odb.starostlivosti o ŽP