Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: Oprava povrchu MK Soblahov pri škole

14.10.2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: Prerobenie potrubia v havarijnom stave na nové korugovane DN 400 resp DN 500

3.10.2022

Príloha: Výzva na predkladanie ponúk (pdf, 2MB)

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: Oprava márnice Soblahov - realizácia krovu a strechy

9.9.2022

Prílohy:

  • Projekt stavby – sprievodná správa
  • Projekt stavby – statický výpočet
  • Priečny rez A-A, B-B
  • Pôdorys krovu
  • Pôdorys strechy
  • Pohľady: južný a východný
  • Pohľady: západný a severný
  • Výzva na predkladanie ponúk

Všetky dokumenty sú v pripravenom zip súbore

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: Oprava márnice Soblahov

9.9.2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: Bezdrôtový rozhlas Palmovská Soblahov

17.5.2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: Výmena metalicko - optického kábla vedenia v obci Soblahov

9.5.2022

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Doplnenie kamerového systému

5.4.2022

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Oprava plochej strechy – bytový dom, ZS Soblahov 741 – havarijný stav

1.4.2022

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Zmeny a doplnky č.3 ÚPN Soblahov

23.3.2022

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Oprava chodníkov v obci Soblahov.

14.3.2022

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Oprava povrchov miestnych komunikácií v obci Soblahov

2.3.2022

Prílohy:

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Nákup, dodanie a montáž ukazovateľov rýchlosti s automatickým rozpoznávaním EČV spolu so zaškolením.

9.11.2021

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Detské ihriská Soblahov

23.9.2021

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Oporný múr

3.9.2021

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Nákup, dodanie Nákladného úžitkového vozidla do 3,5 t

31.8.2021

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Realizácia protipovodňových opatrení v obci Soblahov 2. časť

25.8.2021

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Oprava chodníka v obci Soblahov“

8.2.2021

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Rekonštrukcia priestorov v nadstavbe ZŠ Soblahov - projektová dokumentácia

27.11.2020

Výzva na predkladanie ponúk: vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie povolenia a projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s výkazom výmer a rozpočtom na akciu "Dom seniorov v Soblahove"

21.11.2020

Verejné obstarávanie: Realizácia protipovodňových opatrení v obci Soblahov .

11.11.2020

Výzva na predkladanie ponúk - dodanie, inštalácia a konfigurácia bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.

6.11.2020

Výzva na predkladanie ponúk: zadávanie zákazy - vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia akcie "Dom seniorov v Soblahove".

10.9.2020

Prílohy:

VO_dom_Seniorov (zip)

Výzva na predkladanie ponúk: Klimatizácia ZS všeobecného lekára, Soblahov 741.

6.7.2020

VO 6/2020 VO Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD

30.4.2020

VO 52020 VO Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BB

15.4.2020

Výzva na predkladanie ponúk: Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnej projektovej dokumentácie pre projekt: Revitalizácia centra obce Soblahov v zmysle architektonickej štúdie z júna 2019.

25.3.2020

Výzva na predkladanie ponúk: Výstavba hasičskej zbrojnice II v Soblahove

14.2.2020

Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia povrchu MK Soblahov pri škole – havarijný stav

7.2.2020

Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia povrchu MK Soblahov pri škole – havarijný stav

16.01.2020

Prílohy:

Info: Obec Soblahov prieskum trhu v zmysle Výzvy z 16.1.2020 zrušila z dôvodu upresnenia rozdielov a detailov realizácie.

Doplnenie trvalého značenia v obci Soblahov

28.11.2019

Výzva na predkladanie ponúk - Nákup výbavy do vonkajšieho fitnes ihriska

28.10.2019

Kovové vstupné brány, hliníkové vchodové dvere

2.10.2019

Výstavba „Hasičskej zbrojnice II“ v Soblahove

9.6.2019

Oprava vnútroereálového STL plynovodu pre potreby OŠK Soblahov

21.5.2019

Projekt „Hasičská zbrojnica II“ v Soblahove

24.4.2019

Dodávka materiálu a realizácia stavebných prác

20.3.2019

Vypracovanie architektonickej štúdie budovy bývalého obecného úradu (Soblahov 366) na zariadenie pre seniorov

19.3.2019

Architektonická štúdia – Zariadenie pre seniorovVýzva na predkladanie ponúk

Realizácia stavebných prác

14.3.2019

Predmet zákazky: Realizícia spevnenej plochy pri multifunkčnom ihrisku

Rekonštrukcia povrchu MK Soblahov pri kostole - havarijný stav.

5.3.2019

Predmet zákazky je opísaný v prílohe č. 1 Výzvy – Podklad pre výber dodávateľa spolu s výkazom požadovaných prác a prílohy č. 2 Situácia celková – parcely, na ktorých bude prevedená realizácia prác.

Realizácia stavebných prác

1.3.2019

Predmet zákazky je realizácia stavebných prác havarijného stavu – Rekonštrukcia plochej strechy – šatne futbalový štadión Soblahov.

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

Obec Soblahov
913 38  Soblahov 470

IČO: 00311987

DIČ: 202 107 9951

zastúpená: Marianom Hudecom

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

§ 117 zákona o verejnom obstarávaní

  • Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2019

Zákazky za II. a III. štvrťrok neboli obstarávané.