Výzva na predkladanie ponúk: zadávanie zákazy - vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia akcie "Dom seniorov v Soblahove".

10.9.2020

Prílohy:

VO_dom_Seniorov (zip)

Výzva na predkladanie ponúk: Klimatizácia ZS všeobecného lekára, Soblahov 741.

6.7.2020

VO 6/2020 VO Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BD

30.4.2020

VO 52020 VO Soblahov – splašková kanalizácia – Stoka BB

15.4.2020

Výzva na predkladanie ponúk: Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnej projektovej dokumentácie pre projekt: Revitalizácia centra obce Soblahov v zmysle architektonickej štúdie z júna 2019.

25.3.2020

Výzva na predkladanie ponúk: Výstavba hasičskej zbrojnice II v Soblahove

14.2.2020

Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia povrchu MK Soblahov pri škole – havarijný stav

7.2.2020

Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia povrchu MK Soblahov pri škole – havarijný stav

16.01.2020

Prílohy:

Info: Obec Soblahov prieskum trhu v zmysle Výzvy z 16.1.2020 zrušila z dôvodu upresnenia rozdielov a detailov realizácie.

Doplnenie trvalého značenia v obci Soblahov

28.11.2019

Výzva na predkladanie ponúk - Nákup výbavy do vonkajšieho fitnes ihriska

28.10.2019

Kovové vstupné brány, hliníkové vchodové dvere

2.10.2019

Výstavba „Hasičskej zbrojnice II“ v Soblahove

9.6.2019

Oprava vnútroereálového STL plynovodu pre potreby OŠK Soblahov

21.5.2019

Projekt „Hasičská zbrojnica II“ v Soblahove

24.4.2019

Dodávka materiálu a realizácia stavebných prác

20.3.2019

Vypracovanie architektonickej štúdie budovy bývalého obecného úradu (Soblahov 366) na zariadenie pre seniorov

19.3.2019

Architektonická štúdia – Zariadenie pre seniorovVýzva na predkladanie ponúk

Realizácia stavebných prác

14.3.2019

Predmet zákazky: Realizícia spevnenej plochy pri multifunkčnom ihrisku

Rekonštrukcia povrchu MK Soblahov pri kostole - havarijný stav.

5.3.2019

Predmet zákazky je opísaný v prílohe č. 1 Výzvy – Podklad pre výber dodávateľa spolu s výkazom požadovaných prác a prílohy č. 2 Situácia celková – parcely, na ktorých bude prevedená realizácia prác.

Realizácia stavebných prác

1.3.2019

Predmet zákazky je realizácia stavebných prác havarijného stavu – Rekonštrukcia plochej strechy – šatne futbalový štadión Soblahov.

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

Obec Soblahov
913 38  Soblahov 470

IČO: 00311987

DIČ: 202 107 9951

zastúpená: Marianom Hudecom

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

§ 117 zákona o verejnom obstarávaní

  • Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2019

Zákazky za II. a III. štvrťrok neboli obstarávané.