Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 2 / 2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2018 s účinnosťou od 1.1.2018 so sídlom na území obce Soblahov.

Príloha: VZN 2/2017.pdf