Aktualizované 3. 6. o obnovenie návštev v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti a o zmeny pri prechode hraníc s Českou republikou.

Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa postupne uvoľňujú, pandémia však stále pretrváva. Jedným z kľúčových preventívnych opatrení je nosenie rúšok na verejnostiTáto povinnosť stále trvá, hoci sa podmienky, za ktorých je potrebné mať prekryté nos a ústa, zmiernili. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické opatrenia doma, v exteriéri i na pracovisku. Ochorenie COVID-19 môže prenášať i človek, ktorý nemá príznaky. Užitočné informácie nájdete na webe www.korona.gov.sk  a v priečinku COVID-19 na webe ÚVZ SR. Štatistiku k aktuálnemu výskytu ochorenia COVID-19 nájdete tu:


Karanténa

Pre osoby prichádzajúce zo zahraničia sa vzťahuje povinnosť štátnej karantény. Výnimky za jasne stanovených pravidiel platia pre viaceré skupiny. Opatrenie sprístupňuje možnosť využitia domácej smart karantény. Túto možnosť dostanú ľudia, ktorí od 22. mája 2020 od 20:00 prídu na územie Slovenska. Podrobnosti nájdete tuVzor potvrdenia o výkone zamestnania nájdete tu.

Tzv. smart domáca karanténa je alternatívou k štátnej karanténe. Ide o aplikáciu v mobile, ktorú si užívateľ nainštaluje pred príchodom na hranice. Občania však budú naďalej mať možnosť zvoliť si štátnu karanténu, ak napríklad nemajú mobilný telefón, ktorý by prevádzku aplikácie umožňoval, alebo ak nechcú vystaviť riziku svojich blízkych, s ktorými by boli v spoločnej domácnosti.

Aplikáciu eKaranténa si môžu od nainštalovať aj osoby už umiestnené v štátnej karanténe a dokončiť tak 14-dňovú izoláciu v domácom prostredí. Potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie eKaranténa zabezpečí príslušník Policajného zboru v zariadení určenom štátom. Zároveň osoby, ktoré sa v zariadení určenom štátom nepodrobili laboratórnej diagnostike ochorenia COVID-19, sú povinné sa najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť laboratórnej diagnostike RT-PCR na ochorenie COVID-19. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Podrobnosti k prechodu do domácej karantény nájdete tu.

Zásady domácej izolácie nájdete tu.

Podrobný manuál k smart karanténe nájdete tu. Otázky súvisiace s domácou smart karanténou vám zodpovedajú na telefónnom čísle 0800 221 234.

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky môžu od stredy 27. mája vycestovať do niekoľkých krajín bez toho, aby pri návrate museli predkladať negatívny test na COVID-19 a tiež bez povinnosti karantény. Týka sa to ciest do Maďarska, Poľskej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ pobyt mimo územia SR pred návratom nepresiahne 48 hodínPodrobnosti nájdete tu a aktualizované opatrenie tu.

Pred odchodom bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý na hraničnom priechode potvrdí polícia. Do zahraničia sa stále môže ísť len cez otvorený hraničný priechod.

Bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 môžu od 4. júna bez časového ohraničenia prísť na Slovensko všetky osoby s trvalým alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky alebo na území Slovenskej republiky. Tento režim platí na otvorených hraničných priechodoch medzi SR a ČR. Ak nemajú potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom pobyte, musia preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva). Podrobnosti tu.


Tlačivo o prekročení hraníc nájdete na stiahnutie tu.


Na územie Slovenskej republiky môžu od 2.6.2020 od 7:00 bez povinnosti domácej a štátnej karantény a bez preukázania sa negatívnym testom, prísť na najviac 48 hodín aj osoby, ktoré sa na Maďarska zdržiavajú a nemajú tam trvalý či prechodný pobyt. Je však potrebné, aby sa na hranici preukázali najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva). Tento režim bude platiť iba na hraničných priechodoch medzi SR a ČR, resp. Maďarskom.


Dodržanie 48-hodinovej lehoty sú tieto osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole. 
Podrobnosti tu.

Od 2.6.2020 od 7:00 budú môcť Slovenskom bez zastavenia prejsť aj občania štátov Európskej únie, ktorí sa vracajú do krajiny, v ktorej majú občianstvo. O výnimku pre tranzit nemusia žiadať ministerstvo vnútra, ako to bolo doteraz. Povinnosť žiadať o výnimku ministerstvo vnútra však ostáva občanom krajín EÚ, ktorí cestujú do krajiny, kde nemajú občianstvo, len trvalý alebo prechodný pobyt. V oboch prípadoch musia opustiť územie SR do 8 hodín, môžu sa zastaviť na nevyhnutné dočerpanie pohonných látok. Podrobnosti tu.


Pred cestou odporúčame preveriť si možnosti a podmienky vstupu do jednotlivých krajín.


Rúška:

Pre všetkých ľudí platí povinnosť mať na verejnosti zakryté ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom. Táto povinnosť sa od 3. júna nevzťahuje na deti do troch rokov, osoby so závažnou poruchou autistického spektra, vodičov MHD v uzavretých kabínach a ďalších. V exteriéri nemusia nosiť rúško osoby nežijúce v jednej domácnosti, ktoré sa od seba nachádzajú 2 metre a viac a osoby žijúce v jednej domácnosti, ak ich vzdialenosť od iných osôb je 2 metre a viac. Rúška nemusia nosiť ani nevesta a ženích na svadbe. Podrobnosti a ďalšie výnimky nájdete tu.


Školy

Od 1. júna sa umožňuje prevádzka jasieľ, škôlok a základných škôl od 1. do 5. stupňa. Podrobnosti tu.

Lekárske, ošetrovateľské a ďalšie zdravotnícke odbory vysokých škôl budú môcť vykonať záverečné skúšky. Ich presné vymedzenie a podmienky, za akých sa môžu konať, nájdete tu.

Podrobnosti o podmienkach prevádzky detských jasieľ nájdete tu.

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke školských stravovacích zariadení nájdete tu.

 

Činnosť obchodov a prevádzok:

Činnosťou obchodov a prevádzok sa zaoberá nasledovné opatrenie.


Z opatrenia možno v skratke konštatovať nasledovné:


Predajne

Otvorené môžu byť za dodržiavania protiepidemických opatrení všetky maloobchodné predajne vrátane prevádzok v obchodných centrách.


Opatrenia v otvorených obchodoch:

·         Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania.

·         Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.

·         Zachovávať odstupy osôb minimálne 2 metre

·         Prevádzky si od 3. júna 2020 môžu vybrať: počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 10 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti); alebo sa medzi zákazníkmi bude dodržiavať odstup 2 metre; prevádzky verejného stravovania si namiesto toho tiež môžu zvoliť, že budú dodržiavať odstup stolov od seba minimálne 2 metre.

·         Na všetky vstupy do prevádzky musia obchody viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

·         Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov

·         Zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko


Opatrenia v zariadeniach verejného stravovania, napríklad v reštauráciách:

Sú obdobné ako opatrenia v obchodoch, navyše:

·         zákazníci musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál

·         Zariadenia verejného stravovania si od 3. júna 2020 môžu vybrať: odstup stolov od seba minimálne 2 metre, alebo počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 10 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti); alebo sa medzi zákazníkmi bude dodržiavať odstup 2 metre.

·         personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky

·         po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky

·         hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť znefunkčnené, keďže vytvárajú aerosól; hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu

·         V prevádzkach verejného stravovania je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z. a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku, možné je aj ručné umývanie riadu, pričom sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel.

·         Príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej vreckovky.

Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach nájdete tu.


Obchodné centrá

·         V obchodných centrách môžu byť otvorené všetky prevádzky s výnimkou vnútorných detských kútikov.

·         Musia zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

·         Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Dezinfikovať sa musia každú hodinu.

·         V priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania.


Služby

Naďalej sú zatvorené nočné kluby.


Zabezpečenie kvality ovzdušia v budovách

·         v priestoroch všetkých prevádzok často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním cez otvorené okná (aj v budovách s núteným vetraním),

·         pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,

·         vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,

·         ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,

·         vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,

·         nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,

·         prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,

·         nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,

·         využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,

·         pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.


Opatrenia pre taxislužby:

·         vodiči aj cestujúci musia mať na tvári rúško alebo iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty

·         cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách

·         odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre cestujúceho, ktoré zabráni prieniku aerosólu medzi týmito priestormi

·         po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu priestoru pre zákazníkov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom


Služby starostlivosti o ľudské telo:

·         zamestnanci týchto prevádzok musia mať rúško a zároveň tvárový štít alebo ochranné okuliare, to sa netýka zamestnancov solárií

·         medzi jednotlivými zákazníkmi treba vydezinfikovať pracovné miesto (stoly, kreslá, umývadlá), tomu treba prispôsobiť aj harmonogram prevádzky

·         zákazník pri ošetrovaní tváre, strihaní, umývaní vlasov nemusí nosiť rúško


Autoškoly:

·         pri praktickej výučbe môže byť v aute vždy len inštruktor a jeden účastník kurzu, obaja musia mať rúška; pri skúškach sa povoľuje aj prítomnosť ďalšieho skúšobného komisára

·         po každom výcviku treba vozidlo, resp. trenažér vydezinfikovať

·         pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice)


Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

·         zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,

·         obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch alternovať. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov (šachovnicové sedenie)

·         hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

·         zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

·         vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

·         pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov),

·         zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov,

·         prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel

·         návštevníci sú povinní nosiť rúška


Prevádzky umelých a prírodných kúpalísk sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:

·         zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,2 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko

·         na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m,

·         na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok

·         pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,

·         pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),

·         prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,

·         pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,

·         pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. V bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóru od 0,5 mg/l do 1 mg/l,

·         na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,

·         na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť  je potrebné najmä  čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),

·         hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.


Obchody zatvorené v nedeľu:

Maloobchodné prevádzky musia mať zatvorené v nedeľu, ktorá je určená ako sanitárny deň.


Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:

·         prevádzky služieb

·         pohotovostné lekárne

·         nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby.

·         Čerpacie stanice

·         Prevádzky telekomunikačných operátorov

·         Prevádzky v priestoroch zoologických záhrad a botanických záhrad a iných turistických atrakcií

·         Ambulantný predaj


Hromadné podujatia:

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa umožňuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte do 100 osôb.


Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

·         vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

·         vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a  predmetov,

·         zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

·         zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

·         zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk,

·         pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

·         v prípade sedenia, zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať (šachovnicové sedenie)

·         zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

·         podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

Zákaz organizovania hromadných podujatí sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

Podrobnosti tu.


Svadobné obrady, bohoslužby a ďalšie náboženské obrady 
sa môžu konať za dodržania protiepidemických opatrení. Pobyt v priestoroch je možný len s rúškom alebo podobne prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vchode je potrebné vydezinfikovať si ruky, dodržiavať rozostup dva metre, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby, je potrebné dodržiavať podávanie chleba výhradne na ruku. Ak to možnosti a počasie dovolí, treba uprednostniť vykonávanie obradov v exteriéri. Podrobnosti tu.


Pohrebné obrady
 sa môžu konať za dodržania podobných podmienok: vstup a pobyt v priestoroch pohrebného obradu je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), pri vchode do priestorov pohrebného obradu treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. Zabezpečiť treba, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre. Dodržiavať treba respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

V priestoroch treba vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. Tam, kde je to možné, je vhodné prednostne usporadúvať pohrebné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti). Pri východe z priestorov pohrebného obradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu. Podrobnosti tu.


Svadby


Svadby konané v reštauračných zariadeniach

·         Ak je to možné, odporúčame organizovať svadobné hostiny v prevádzkach v exteriéri

·         Na svadbe môže byť prítomných najviac 100 osôb.

·         Účastníci musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál. Nevesta a ženích nemusia mať rúška počas sobášneho obradu, ani počas svadobnej hostiny.

·         odstup stolov od seba má byť minimálne 2 metre,

·         personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky

·         hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť znefunkčnené, keďže vytvárajú aerosól; hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu, prevádzkovateľ musí zabezpečiť pri vchode dezinfekciu rúk

Podrobnosti nájdete tu.


Svadby konané mimo reštaurácií

·         Ak je to možné, odporúčame svadobné hostiny organizovať v exteriéri.

·         Na svadbe môže byť prítomných najviac 100 osôb.

·         Trvanie akcie nie je časovo obmedzené.

·         Aj v tomto prípade musia účastníci nosiť rúška, ktoré si môžu zložiť na čas konzumácie jedla a nápojov, resp. pri dodržaní vzdialenosti najmenej 2 metre od cudzích osôb.

·         odstup ľudí od seba má byť minimálne 2 metre, to sa netýka členov spoločnej domácnosti alebo partnerov

·         organizátor musí zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu rúk, časté vetranie, dezinfekciu povrchov a predmetov aj dostatočné vetranie priestorov

·         Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach nájdete tu.

Podrobnosti k hromadným podujatiam nájdete tu.


Nemocnice a domovy sociálnych služieb

V nemocniciach a  pobytových zariadeniach sociálnych služieb sa od 3. júna môžu prijímať návštevy za stanovených podmienok. Podrobnosti tu.

ÚVZ SR vypracoval usmernenie k zabezpečeniu ochrany klientov a personálu ZSS počas pandémie COVID-19 s dôrazom na kontrolu šírenia ochorenia COVID-19 v DSS, špecifikáciu epidemiologického vyšetrovania a testovania klientov a zamestnancov v prípade rozšírenia infekcie do ZSS, hygienické a sociálno-dištančné opatrenia a manažment osôb v ZSS počas trvania mimoriadnej situácie. Podrobnosti tu.


Detské ihriská:

Vonkajšie detské ihriská môžu byť otvorené. Mali by však mať obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstupu detí v okruhu 2 metrov). Treba tiež dodržiavať povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Rodičia alebo sprevádzajúce osoby by mali zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali. Majú mať tiež pri sebe prostriedok na dezinfekciu rúk.

Prevádzkovateľ každodenne pred otvorením priestor uprace, piesok prehrabe, očistí a vydezinfikuje dotykové plochy jednotlivých herných zostáv a raz za týždeň pieskovisko preleje pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.

Celé usmernenie nájdete tu.


Sociálne služby

Podmienky fungovania zariadení sociálnej starostlivosti určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19.


Rómske komunity

Plán riešenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách nájdete tu.

 

Potravinové prevádzky, podniky a pracoviská

Všeobecné zásady krízového plánu pre potravinárske prevádzky nájdete tu.

Návrh usmernenia pre priemyselné podniky v súvislosti s pandémiou COVID-19 nájdete tu.

Usmernenie k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku nájdete tu.


Informácie o ochorení

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (charakteristika ochorenia, definícia osôb v kontakte, kritériá laboratórneho testovania osôb, protiepidemické opatrenia, postupy ukončenia domácej izolácie a pod.) nájdete tu.

Odporúčané postupy ÚVZ SR pre zber a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri testovaní klinických vzoriek rýchlotestami na laboratórnu diagnostiku SARS-Cov-2. Podrobnosti tu.

Usmernenie hlavného hygienika SR k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v SR nájdete tu:  nájdete tu.