Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Ďalšie informácie

Všetky ostatné informácie ohľadne volieb do VÚC sú totožné ako v časti: Komunálne voľby Soblahov

Informácie pre voličaSpôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalíciePrávo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

Informácie pre nezávislých kandidátovPrávo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry

Volebná kampaňČasto kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Tlačivá a vzoryTlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

Organizačno-technické zabezpečenie volieb – Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

Financovanie volieb – Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických stránWebové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Výsledky volieb – Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do VÚC 2017

Oznámenia

Výsledky

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov  1835
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  635
Počet odovzdaných obálok  635
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva  629
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja  611
Účasť voličov v %  34.60

Voľby do VÚC 2013

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov 1785
Počet voličov,ktorým boli vydané obálky 235
Počet odovzdaných obálok 235
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 220
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 216
Účasť voličov v % 13,17

Voľby do VÚC 2009

Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov 1667
Počet voličov,ktorým boli vydané obálky 194
Počet odovzdaných obálok 194
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 184
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 186
Účasť voličov v % 11,64