Obec Soblahov podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

 

Základná škola s materskou školou, Soblahov 404
913 38 Soblahov

(s nástupom od 01.07.2022)

 

 1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa o odbor vzdelania pre uvedený druh a typ školy,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady.

 

 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
 • občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe podľa § 4 vyhlášky č. 1/2020 Z. z.,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja školy,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

 

 1. Základná zložka mzdy:

Platová trieda č. 8 v zmysle zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finálna úroveň mzdy závisí od dĺžky započítateľnej odbornej praxe a príplatku za riadenie.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 

Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania doručte poštou alebo osobne:

 • do 06.05.2022 do 11.00 hod.
 • na adresu zriaďovateľa: Obecný úrad Soblahov, Soblahov 470, 913 38
 • v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady. Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

 

V Soblahove, dňa  25.04.2022                                                                                             Marian Hudec

starosta obce

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy