Obec Soblahov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, 913 38 Soblahov 404 s nástupom od 1.7.2017.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu  s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ-NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Soblahov, 913 38  Soblahov 366 alebo osobne do podateľne OcÚ Soblahov do termínu 17.3.2017 do 12:00 hodiny.

Podrobnejšie informácie -výberové konanie