OBEC  SOBLAHOV,  913 38  Soblahov 470 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu KRONIKÁR/ KA  OBCE SOBLAHOV

Podmienky:   všeobecný prehľad

                        vzťah k histórii a súčasnému dianiu v obci Soblahov

                        aktívny záujem o problémy a život v obci Soblahov

                        znalosť slovenského jazyka

                        záujem zúčastňovať sa na akciách obce

                        ovládanie práce s PC a technológiami na realizovanie a archiváciu záznamov

                        ochota zúčastňovať sa školení kronikárov obcí a miest

 

Pracovno – právny vzťah: Dohoda o vykonaní práce

Predpokladaný nástup: Po vyhodnotení výberového konania

Kvalifikačné predpoklady: Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:   Prihláška na výberové konanie

                                                                          Doklad o vzdelaní

                                                                          Súhlas na použitie osobných údajov

                                                                          Životopis

Termín doručenia prihlášok na Obecný úrad v Soblahove je do 27. júla 2022, 12:00 h

Prihlášky zasielajte na adresu: Obec Soblahov, Obecný úrad, Soblahov 470,  913 38 alebo odovzdajte osobne do podateľne Obecného úradu v Soblahove.

Na obálku napíšte „ Výberové konanie KRONIKÁR “