Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 1/2021

o mieste a čase  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

VZN 01-2021