Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Soblahov.

VZN bolo schválené v OcZ: 22.6.2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 23.6.2016
VZN nadobúda účinnosť: 8.7.2016

Plné znenie: VZN 1/2016