VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania  odpadových vôd

Príloha: VZN_2_2018