Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 2/ 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2017 s účinnosťou od 1.1.2017 so sídlom na území obce Soblahov.

VZN bolo schválené v OcZ: 14.12.2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 15.12.2016
VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2017

Plné znenie: VZN 2/2016