Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.  3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov.

VZN bolo schválené v OcZ: 14.12.2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 15.12.2016
VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2017

Plné znenie: VZN 3/2016