Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.5/2015 vo veci umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Soblahov.

VZN bolo schválené v OcZ: 9.12.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 10.12.2015
VZN nadobúda účinnosť: 29.12.2015

Plné znenie: VZN_5_2015