Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.6 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2016 s účinnosťou od 1.1.2016 so sídlom na území obce Soblahov.

VZN bolo schválené v OcZ: 9.12.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 10.12.2015
VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2016

Plné znenie: VZN_6_2015